section-48a1f1b

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében (az érintett hozzájárulása), a végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő(k):

a) az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei: MAGYAR HONVÉDSÉG Altiszti Akadémia (címe: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., telefonszáma: +36/26-501-180, e-mail: mh.aa@hm.gov.hu; honlap: mhaa.honvedseg.hu

b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Frankó Imre ezredes, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Ivanics Vivien hadnagy; 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.; +36/26-501-180; 1168 mellék

 

II. Az adatkezelés

a) Az adatkezelés célja: az MH Altiszti Akadémia feladat és hatáskörébe tartozó közérdekű adatok, információk megosztása, információszolgáltatás, tanfolyamra történő jelentkezés esetén, a jelentkező tájékoztatása.

b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulásán alapul. A felugró ablakban megjelenő tájékoztatás alapján a „Nem fogadom el” gombra történő kattintással Ön nem engedélyezi az Adatkezelő részére a honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Ha Ön nem engedélyezi a sütik használatát, akkor GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a honlap a működése szempontjából alapvető sütik és technológiák használatára korlátozódik, személyes adatkezelés nem történik.

Kezelt adatok köre: a honlap látogatása során autómatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó, mint érintett internet protocol (IP) címe. A honlap az érintett által használt elektronikus eszközre ún. cookie-t (a továbbiakban: süti) küld.

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

a) Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba csak az adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetésével, illetve az adatkezelés céljával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) betekintést, annak lebonyolítása céljából, ez alól kivételt képeznek a hatóságok általi esetleges megkeresésre adott jogi kötelezettségen alapuló adatközlések.

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

d) Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megvalósítását követő napig tart.

 

IV. Az érintett jogai:

a) Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
 • a rá vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
  • az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • az érintett visszavonta a hozzájárulását,
  • amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
  • ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
  • jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,
  •  az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
 • az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • a tiltakozáshoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

b) A megadott hozzájáruló nyilatkoztatot bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

c) A jogorvoslathoz való jog. Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletben foglaltakat, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

A jogérvényesítés módját, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket a GDPR, az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.

 

 

 

WEBOLDAL TARTALMA

 1. Szerzői jogok
 • A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve hanganyag tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, védjegyjogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az mhaa.honvedseg.hu. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos.
 • A Weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket és szankciókat, valamint a Weboldalról történő kizárást vonhatnak maguk után.
 1. A Weboldalon elhelyezett tartalmak
 • A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem. Az mhaa.honvedseg.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – az mhaa.honvedseg.hu-tól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.
 • Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, az mhaa.honvedseg.hu nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.
 • Az mhaa.honvedseg.hu fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét bővítse, megváltoztassa. Az mhaa.honvedseg.hu továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.
 • Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét üggyel kapcsolatban, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával, vagy keresse közvetlenül az adott jogterületért felelős kollégánkat.
 1. Hivatkozások (linkek)
 • A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az mhaa.honvedseg.hu-tól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak az mhaa.honvedseg.hu részéről történő ajánlását vagy az mhaa.honvedseg.hu által az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így az mhaa.honvedseg.hu az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 • Az mhaa.honvedseg.hu weboldal használatát a jelen Használati Feltételek szabályozzák. A honlapon lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk, reklámok, linkek megtekintésével Ön elfogadja a Használati Feltételek szabályait.
 • Amennyiben Ön nem ért egyet az ezekben foglaltakkal, Ön nem jogosult az mhaa.honvedseg.hu honlapon található információk és szolgáltatások igénybevételére.
 • Az mhaa.honvedseg.hu weboldalt felkereső látogatók, felhasználók, ügyfelek és üzleti partnerekre a továbbiakban “Látogatók” -ra hivatkozunk.
 • A Használati Feltételek időről időre változhatnak. A Weboldal látogatói kötelesek tájékozódni a mindenkor érvényes Használati Feltételekről.

A Weboldalról származó tartalom felhasználási feltételei

 • A Weboldalon elérhető tartalom, illetve annak részletei (képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, szöveg és cikkrészletek, videók) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, tovább értékesítése, a Weboldal változatlan formában történő tükrözése a Weboldal erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos. A Weboldalon látható tartalom megtekintésével Ön elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.

A Weboldalon közzé tett tartalom üzleti célú felhasználása, publikálása

 • A Weboldalon közzétett tartalom tulajdonosa vagy licentulajdonosa a Weboldal, a közzé tett tartalmak pedig szerzői jogi oltalom alá esnek. A Weboldalról származó tartalom Látogatók általi üzleti célú használata kizárólag a Weboldal írásos engedélyének birtokában lehetséges, annak hiányában jogsértőnek minősül.

A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

 • A Látogatók nem látogathatják, illetve nem közölhetnek adatokat a Weboldallal valaki más nevében.
 • A Látogatók nem használhatnak olyan módszereket, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Weboldal tartalmához, a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni.
 • A Weboldal üzemeltetői tudomására jutott kísérletek büntetőjogi következménnyel járnak.

Hivatkozás más weboldalakra

 • A Weboldalon szerepelhetnek harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások. Ezek a Weboldal Látogatóinak kényelmét szolgálják. A hivatkozott weboldalakat nem a Weboldal üzemelteti, ezért azok tartalmáért nem vállal felelősséget. A hivatkozott weboldalak minősítését Látogatóinkra bízzuk.

Jogi nyilatkozat

 • A Weboldal nem garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A Weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, Látogató által vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Látogatók saját felelősségükre használják a Weboldalt.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.