Ezek a tanfolyamok a Magyar Honvédség aktív (szerződéses és hivatásos) állománya részére elérhetőek.
műszaki gépkezelői tanfolyamok
MŰSZAKI GÉPKEZELŐI SZAKTANFOLYAMOK

A Magyar Honvédség műszaki gépkezelésére kijelölt állományának felkészítését a Magyar Honvédség Parancsokának 48/2021 (HK 3.) intézkedése szabályozza, amelyen belül a 3. pont rendelkezik arról, hogy a tanfolyamok végrehajtására és vizsgáztatására a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia kerül kijelölésre. Az intézkedés összesen 101 féle műszaki gép besorolását tartalmazza. A műszaki gépek csoportosítása és a kezelők felkészítéséhez előírt minimális óraszám alapján a tanfolyamok időtartama négy csoportra oszlik:

 1. nehéz műszaki gépek (197 tanóra),
 2. közepes műszaki gépek (132 tanóra),
 3. műszaki kisgépek (72 tanóra),
 4. egyszerű műszaki kisgépek (22 tanóra).

Ezen képzéseket koordinálja a KPAOO Műszaki Szakmai Felkészítő Alosztálya. Az intézkedésben foglaltak szerint a sikeres vizsgát tett, ezzel a műszaki gépek kezeléséhez előírt osztályos fokozatát megszerző állomány részére a műszaki gépkezelő igazolványokat a Tanulmányi Főnökség készíti el a vizsgadokumentáció alapján, majd juttatja el futárral az alakulatokhoz.

Át- és továbbképző tanfolyamok

section-43c7b3f

Belső szabályozású képzési programok alapján hajtja végre a tanfolyamait, kivéve a B+H képzést, amit a 166/2020 MH PK intézkedés szabályoz. Az intézkedés (a Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedő honvédségi járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokról) 3. pontja szerint az MH Altiszti Akadémia az egyik alakulat a háromból, aki folytathat honvédségi gépjárművezető oktató felkészítést.

A páncélos és gépjárműtechnikai, valamint műszaki technikai szaktanfolyamok képzési ideje 3-5 munkanap (amelyben az elméleti és gyakorlati vizsgáztatás is benne foglaltatik), kivéve a B+H képzés, amelynek képzési ideje 15-25 munkanap között változik attól függően, hogy „B” vagy „C” vezetői engedéllyel rendelkezik a kiképzendő, illetve harcjármű vezető vagy harcjármű vezető kiképző oktatásáról van szó.

A szaktanfolyamok a MHP Személyzeti Csoportfőnökség által kiadott éves terv alapján kerülnek betervezésre, az alakulatok igénye alapján, de mivel a személyi és technikai feltételek alapján maximum 15 főre hatékony a képzés, ezért a tanévre levetítve ~20 tanfolyam kerül leadásra, de a terven felüli igények (pl.: KFOR) ezt akár +25%-al is növelhetik.

A Magyar Honvédség igényeinek kiszolgálásán kívül még a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatósága BTR-80 harcjárművezetőinek ki- és továbbképzését, valamint vizsgáztatását hajtja végre az alosztály, évente egyszer, kb. 13 fő tekintetében.

A páncélos és gépjárműtechnikai, valamint műszaki technikai szaktanfolyamok:

 1. Műszaki Ellenőrző Állomás (MEÁ) üzemeltető 5 nap
 2. MB G270 CDI kezelő-karbantartó, típusismereti 5 nap
 3. MB UNIMOG 4000 kezelő-karbantartó, típusismereti 5 nap
 4. Század technikus 5 nap
 5. RÁBA H-sorozat kezelő-karbantartó, típusismereti 5 nap
 6. BTR-80 (80/A) kezelő-karbantartó, típusismereti 5 nap
 7. Áramforrás aggregát (KIRSCH) kezelő-karbantartó, típusismereti 5 nap
 8. Akkumulátor töltő-berendezés kezelő (Hódmezővásárhely) 3 nap

A szaktanfolyamaik hossza 5 munkanap, amely az elméleti vizsgát is tartalmazza:

 1. Ellátó altiszt
 2. Általános raktáros
 3. Ruházati raktáros
 4. Élelmezési raktáros
 5. Üzemanyag raktáros

Informatika:

Informatikai, informatikai biztonsági, valamint, ECDL START és a 7 modulos vizsgákra való felkészítést megtartása (Évente akár 8 csoport ECDL START és 3 csoport 7 modulos, 12 fő/csoport részvételével.)

 

Az Altiszti Akadémián induló egyéb tanfolyamokon és képzéseken meglévő informatikai témakörök leoktatása, azok informatikai hátterének biztosítása.

Fegyverzettechnika:

Fegyverzettechnikai tanfolyamok képzések:

 1. Lövész- és harcjármű fedélzeti fegyverek technikai kiszolgálása (70 óra)

Az ügyviteli alap- illetve titkos ügykezelői tanfolyamok célja, olyan ismeretek elsajátítása, kezdeti jártasságok, készségek kialakítása, amelyek alapján a képzésben részt vevők szakmai felkészültségük alapján képessé válnak az ügykezelői beosztások ellátására.

Az alosztály szakmai képzéseire csak azok jelentkezhetnek, akiknek a jelenlegi vagy a tervezett beosztásához a végzettség szükséges.

Ezen felül az Elektronikus Iratkezelő Rendszer (EIR) használatának oktatására is van lehetőség, mind az ügyintézők, mind az ügykezelők részére, melyhez 18 munkaállomás áll rendelkezésre.

section-dd333b1

Vezénylő Zászlósi Szakmai Tanfolyam

A tanfolyam célja a szakmai felkészítés keretében olyan meghatározó ismeretek elsajátítása, jártasságok, készségek kialakítása, melyek birtokában a képzésben résztvevők képessé válnak a századparancsnok vezetési tevékenységének támogatására a század altiszti és legénységi állománya tevékenységének megszervezésében, irányításában, valamint a parancsnok és a törzs tanácsadójaként javaslatok tételére az altiszti és legénységi állományt érintő ügyeket illetően. Legyenek képesek nagyobb számú személyi állomány és eszköz hatékony irányítására.

A tanfolyam időtartama: 2 hét.

section-3785d6a

Céltanfolyamok

céltanfolyamok
REPÜLŐ ALTISZTI OKTATÁSI OSZTÁLY (SZOLNOK)

A katonák beosztás-ellátásához szükséges kiegészítő tanfolyamok közül a MH Altiszti Akadémia szolnoki intézményegységében kerülnek végrehajtásra az alábbi tanfolyamok. Ezen tanfolyamok a repülőcsapatok Hír-FRISZ (repülésbiztosító) alegységeinek szakbeosztásait betöltő, vagy azok betöltésére tervezett katonák számára biztosítanak alapszintű szakmai felkészítést a katonai repülőtereken telepített rádiónavigációs, rádiólokációs és fénytechnikai rendszerek kezeléséhez, illetve üzemeltetéséhez.

A tanfolyamokat a MH AA Repülő Altiszti Oktatási Osztályának oktatói és szakoktatói állománya az adott tanévre, a csapatigények alapján felterjesztett és jóváhagyott központi hazai beiskolázási terv alapján hajtja végre.  A képzések szakmai és vizsgakövetelményeit a tanfolyami program tartalmazza. A képzési program kidolgozása a szakmai felelős (szakmai felügyeletet ellátó szervezet MH Légierő Parancsnokság) hatásköre, jóváhagyása a Honvéd vezérkar főnökének helyettese által történik.

A tanfolyamok befejezését követően az elméleti ismeretek elsajátítását és a gyakorlati jártasságszintet vizsgákon kell felmérni (a Magyar Honvédség belső altisztképzési rendszeréről kiadott 224/2022 MH PK intézkedésének megfelelően).  A vizsgakérdéseket a szakmai felelős szervezet vezetője hagyja jóvá. A vizsgákról jegyzőkönyv készül, amely alapján az adott tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményről, a szakmai elmélet és szakmai gyakorlat érdemjegyekről, a képzést szervező intézmény, igazolást ad ki. A tanfolyami résztvevő az igazolás eredeti példányát megőrzi, annak másolatát pedig a személyügyi anyaggyűjtőjébe eljuttatja.

A képzések helyszínei

A képzések során az elméleti felkészítés helyszíne a MH AA Repülő Altiszti Oktatási Osztályának repülésbiztosító/FRISZ szaktanterme (MH Kiss József 86. Helikopterdandár területén, 2/82-es épület, 127-es tanterem), a gyakorlati felkészítés pedig a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, Kecskeméten, vagy a MH 47. Bázisrepülőtér területén, illetve a Kiss József 86. Helikopterdandár területén, a rádiónavigációs, rádiólokációs és fénytechnikai berendezések telepítési helyszínein hajtható végre.

A repülésbiztosító céltanfolyamokra történő jelöltállítás, illetve a tanfolyami részvétel engedélyezése az alábbiak szerint történik.

A Hír-FRISZ/repülésbiztosító szakbeosztásokat betöltő, vagy annak betöltésére tervezett tiszti, altiszti, illetve legénységi állomány tanfolyami beiskolázását az adott alakulat parancsnoka terjeszti fel közvetlen elöljárói javaslat alapján, és azt a szakmai felügyeletet ellátó szervezet MH Légierő Parancsnokság hagyja jóvá.

A repülésbiztosító tanfolyamok célja

A céltanfolyami szakmai képzések a repülőtéri-rádiónavigációs és rádiólokációs, illetve fénytechnikai eszközök funkcionális, rendszerszemléletű bemutatását és az egyes rendszerek kezelői, üzemeltetői szintű típusismeretét tartalmazza. Célja a rendszeresített rádiónavigációs, rádiólokációs, illetve fénytechnikai berendezések feledatának, felépítésének, működési jellemzőinek bemutatása, a kezelésükhöz, üzemeltetésükhöz szükséges alapvető technikai és szakismeretek átadása, illetve megújítása, felelevenítése.

Az egyes céltanfolyamok megnevezései, időtartamuk, tantárgyainak és tárgyköreinek rövid bemutatása:

Az egyes céltanfolyamok megnevezései, időtartamuk, tantárgyainak és tárgyköreinek rövid bemutatása

A tanfolyam időtartama: 80 óra, 15 munkanapA tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A körsugárzó-irányszögadó berendezés működésének megismeréséhez szükséges alapelvek, a berendezést alkotó főbb szerkezeti egységek, valamint azok kapcsolata egymással, a rendszer műszaki adatai, az állomás általános technikai adatai.

Rendszer ismeret

A körsugárzó-irányszögadó berendezés felépítése, főbb berendezéseinek működése, a rendszer blokk vázlat szerinti összetett vizsgálata, és a helyi-távoli munkaállomás munkafelületeinek megismerése, használatának szabályai.

Üzemeltetési gyakorlat

A körsugárzó-irányszögadó berendezés üzembehelyezésével, működés- és állapotellenőrzésével kapcsolatos alaptevékenységek. A jogosultság szintjének megfelelő időszakos ellenőrzések menete, a működési állapot-információk értelmezése. Az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálásának rendje. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó biztonsági rendszabályok megismerése.

A tanfolyam időtartama: 80 óra, 15 munkanap.A tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A távolságmérő berendezés működésének megismeréséhez szükséges alapelvek, a berendezést alkotó főbb szerkezeti egységek, valamint azok kapcsolata egymással, a távolságmérő telepítési változatai és az állomás általános technikai adatai.

Rendszer ismeret

A távolságmérő berendezés felépítése, főbb egységeinek a feladata, működése, a rendszer blokk vázlat szerinti összetett vizsgálata, és a helyi-, távoli munkaállomás munkafelületeinek a megismerése, használatának a szabályai.

Üzemeltetési gyakorlat

A távolságmérő berendezés üzembehelyezésével, működés- és állapotellenőrzésével kapcsolatos alaptevékenységek. A jogosultság szintjének megfelelő időszakos ellenőrzések menete, a működési állapot-információk értelmezése. Az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálásának rendje. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó biztonsági rendszabályok megismerése.

A tanfolyam időtartama: 80 óra, 15 munkanap.A tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A műszeres leszállító rendszer működésének megismeréséhez szükséges alapelvek, modulációs elméleti és antenna elméleti alapelvek, antennajellemzők áttekintése, értelmezése, illetve átismétlése.

Rendszer ismeret

A műszeres leszállító rendszer felépítése, főbb berendezéseinek működése, a rendszer blokk vázlat szerinti összetett vizsgálata, és a helyi-, távoli munkaállomás munkafelületeinek megismerése, használatának a szabályai.

Üzemeltetési gyakorlat

A műszeres leszállító rendszer üzembehelyezésével, működés- és állapotellenőrzésével kapcsolatos alaptevékenységek. A jogosultság szintjének megfelelő időszakos ellenőrzések menete, a működési állapot-információk értelmezése. Az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálásának rendje. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó biztonsági rendszabályok megismerése.

A tanfolyam időtartama: 120 óra, 25 munkanapA tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A légtér felosztásával, osztályozásával kapcsolatos alapelvek, valamint az alapvető légtér-ellenőrzési eljárások. Az RL-2000 és MSSR-1 elsődleges- és másodlagos közelkörzeti légtérellenőrző lokátor berendezések működésének tárgyalásához szükséges rádiólokációs alapok, impulzustechnikai, antennaelméleti és mikrohullámú ismeretek.

Rendszer ismeret

Az elsődleges- és másodlagos közelkörzeti légtérellenőrző lokátor berendezés felépítése, főbb egységeinek működése, a rendszer blokkvázlat szerinti összetett vizsgálata, és a helyi-, távoli munkaállomás munkafelületeinek (légihelyzetkép és karbantartási kijelző) megismerése és használatának a szabályai.

Üzemeltetési gyakorlat

Az elsődleges- és másodlagos légtérellenőrző lokátor üzembehelyezésével, működés- és állapotellenőrzésével kapcsolatos alaptevékenységek. A jogosultság szintjének megfelelő időszakos ellenőrzések menete, a működési állapot-információk értelmezése. Az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálásának rendje. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó biztonsági rendszabályok megismerése.

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 10 munkanap.A tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A rádiólokátor működésének tárgyalásához szükséges ismeretek. Az elektromágneses hullám jellemzői, impulzustechnikai alapfogalmak, az antennák, tápvonalak főbb jellemzői. A nagyfrekvenciás technikában alkalmazott passzív és aktív eszközök  működési jellemzői. A céldetektálás elvének, a rádiólokátorok általános felépítésének, elvi működésének tárgyalása. A lokátorok technikai jellemzőinek értelmezése.

Rendszer ismeret

A repülőgép-leszállító rádiólokátor rendeltetése, felépítése, egységeinek funkciói, az összehangolt rendszer blokkvázlat szerinti működése, valamint a helyi és távoli kezelőfelület struktúrája.

Üzemeltetési gyakorlat

A repülőgép-leszállító rádiólokátor üzembe helyezésének, a működés ellenőrzésének, kezelői szintű ellenőrzési, mérési, hibabehatárolási alaptevékenységeinek végrehajtása szakutasítás alapján. Az elvégzett műszaki tevékenység dokumentálásának rendje. A műszaki tevékenységhez kapcsolódó biztonsági rendszabályok megismerése.

A tanfolyam időtartama: 166 óra, 30 munkanap.A tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A katonai repülőtér felépítése, a rádiónavigációs eszközök működési és telepítési sajátosságai, a vonatkozó nemzetközi szabványok, a távfelügyeleti működés jellemzői. A léginavigáció frekvenciatartományainak jellemzői, az alkalmazott antennák, tápvonalak és rádiófrekvenciás eszközök működésben betöltött szerepe.

Rendszer ismeret

A katonai repülőtereken telepített rádiónavigációs eszközök (Műszeres leszállító rendszer, Körsugárzó-irányszögadó berendezés, Harcászati léginavigációs berendezés, Távolságmérő berendezés) felépítése, a főbb egységek működésben betöltött szerepe, rendszerkapcsolatai, a berendezések/rendszerek működési folyamatai egyszerűsített blokkvázlatok alapján.

A katonai repülőtereken telepített fénytechnikai rendszerek egyes fényelemeinek a repülőgépek biztonságos fel- és leszállásában betöltött szerepe, felépítése, működési sajátosságai, a vonatkozó előírások, nemzetközi szabványok. A fénytechnikai berendezések tápellátását és távfelügyeletét biztosító eszközök jellemzői.

Üzemeltetési gyakorlat

A Műszeres leszállító rendszer, Körsugárzó-irányszögadó berendezés, Harcászati léginavigációs berendezés, Távolságmérő berendezés üzembehelyezésének, működésellenőrzésének, heti kezelői szintű időszakos ellenőrzési tevékenységeinek az előírások szerinti végrehajtása, helyi-, távoli munkaállomás munkafelületeinek részletes ismerete és használatának szabályai. A repülőtéren telepített fénytechnikai rendszer fényelemeinek állapot és működés ellenőrzése.

A tanfolyam időtartama: 80 óra, 15 munkanapA tanfolyam főbb tantárgyai, tárgykörei

Alapozó ismeretek

A katonai repülőtér felépítése, a rádiónavigációs eszközök működési és telepítési sajátosságai, a vonatkozó nemzetközi szabványok, a távfelügyeleti működés jellemzői. A léginavigáció frekvenciatartományainak jellemzői, az alkalmazott antennák, tápvonalak, adóvevő fokozatok és rádiófrekvenciás eszközök működésben betöltött szerepe.

Rendszerismeret

A TACAN-553, ELTA-200 harcászati rádiónavigációs berendezés felépítése, a főbb egységek működésben betöltött szerepe, rendszerkapcsolatai, a berendezés működési folyamatai egyszerűsített blokkvázlatok alapján. A tápellátást és a távfelügyeletet biztosító eszközök működési sajátosságai.

Üzemeltetési gyakorlat

A TACAN-553, ELTA-200 harcászati rádiónavigációs berendezés üzembehelyezésének, működésellenőrzésének, a jogosultságnak megfelelő időszakos ellenőrzési tevékenységek előírás szerinti végrehajtása, helyi-, távoli munkaállomás munkafelületeinek ismerete és használatának a szabályai.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.