A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében (az érintett hozzájárulása), a végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A 8. cikk (1) bekezdése értelmében, ha a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó, közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő(k):

1. MAGYAR HONVÉDSÉG Altiszti Akadémia (címe: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., telefonszáma: +36/26-501-180, e-mail: mh.aa@hm.gov.hu; honlap: ncoa.hu az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Frankó Imre ezredes az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Nagy Péter hadnagy, 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14., +36/26-501-189,

II. Az adatkezelés

 • a) Az adatkezelés célja: az MH Altiszti Akadémia népszerűsítése; az érintettel való kapcsolattartás, információszolgáltatás; tanfolyamra történő jelentkezés esetén, a jelentkező személy regisztrálása, illetve a felvételi eljárás lefolytatása.
 • b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulásán alapul.
 • c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama

 • a) Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba csak az adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetésével illetve az adatkezelés céljával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) betekintést, annak lebonyolítása céljából, ez alól kivételt képeznek a hatóságok általi esetleges megkeresésre adott jogi kötelezettségen alapuló adatközlések.
 • b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
 • c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
 • d) Az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megvalósítását követő napig tart.

IV. Az érintett jogai:

 • a) Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti:
  • – a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • – személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok,
  • – a rá vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben:
   • – az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
   • – az érintett visszavonta a hozzájárulását,
   • – amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • – az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
   • – ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi),
   • – jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását,
   • – az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,
  • – a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • b) A megadott hozzájáruló nyilatkoztatot bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • c) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletben foglaltakat, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Weboldal tartalma

1. Szerzői jogok

 • A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve zenei tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, védjegyjogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az ncoa.hu. A Weboldal, valamint annak bármely eleme sem egészben, sem részben nem reprodukálható semmilyen módon, így különösen framing vagy embedding eljárás során sem. A Weboldal bármely részének, grafikai elemeinek vagy teljes egészének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy más elektronikus rendszerben történő tárolása szigorúan tilos.
 • A Weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket és szankciókat, valamint a Weboldalról történő kizárást vonhatnak maguk után.

2. A Weboldalon elhelyezett tartalmak

 • A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Weboldalon található információk semmilyen esetben sem minősülnek szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az egyes ügyek konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti konzultációt. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése kizárólag a felhasználó felelőssége. A Weboldalon megjelenített információk nem minősülnek ajánlattételnek és megbízás elfogadásának sem. A ncoa.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – az ncoa.hutől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.
 • Amennyiben törvény másként nem rendelkezik, a ncoa.hu nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.
 • A ncoa.hu fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségét bővítse, megváltoztassa. A ncoa.hu továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket is, amelyről minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.
 • Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét üggyel kapcsolatban, vagy a Weboldalon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, döntése meghozatala előtt minden esetben feltétlenül lépjen kapcsolatba az Irodával, vagy keresse közvetlenül az adott jogterületért felelős kollegánkat.

3. Hivatkozások (linkek)

 • A Weboldalon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek az ncoa.hu-tól független, harmadik személyek által üzemeltetett más weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek elhelyezése nem jelenti az adott weboldalnak a ncoa.hu részéről történő ajánlását vagy a ncoa.hu által az adott weboldal tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a ncoa.hu az ilyen idegen weboldalakért és azok tartalmáért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

Használati feltételek

 • Az mhaa.hu weboldal használatát a jelen Használati Feltételek szabályozzák. A honlapon lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk, reklámok, linkek megtekintésével Ön elfogadja a Használati Feltételek szabályait.
 • Amennyiben Ön nem ért egyet az ezekben foglaltakkal, Ön nem jogosult az ncoa.hu honlapon található információk és szolgáltatások igénybe vételére.
 • Az mhaa.hu weboldalt felkereső látogatók, felhasználók, ügyfelek és üzleti partnerekre a továbbiakban “Látogatók”-ra hivatkozunk.
 • A Használati Feltételek időről időre változhatnak. A Weboldal látogatói kötelesek tájékozódni a mindenkor érvényes Használati Feltételekről.

A Weboldalról származó tartalom felhasználási feltételei

 • A Weboldalon elérhető tartalom illetve annak részletei (képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, szöveg és cikkrészletek, videók) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, továbbértékesítése, a Weboldal változatlan formában történő tükrözése a Weboldal erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos. A Weboldalon látható tartalom megtekintésével Ön elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.

A Weboldalon közzé tett tartalom üzleti célú felhasználása, publikálása

 • A Weboldalon közzétett tartalom tulajdonosa vagy licentulajdonosa a Weboldal, a közzé tett tartalmak pedig szerzői jogi oltalom alá esnek. A Weboldalról származó tartalom Látogatók általi üzleti célú használata kizárólag a Weboldal írásos engedélyének birtokában lehetséges, annak hiányában jogsértőnek minősül.

A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

 • A Látogatók nem látogathatják illetve nem közölhetnek adatokat a Weboldallal valaki más nevében.
 • A Látogatók nem használhatnak olyan módszereket, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Weboldal tartalmához, a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni.
 • A Weboldal üzemeltetői tudomására jutott kísérletek büntetőjogi következménnyel járnak.

Hivatkozás más weboldalakra

 • A Weboldalon szerepelhetnek harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások. Ezek a Weboldal Látogatóinak kényelmét szolgálják. A hivatkozott weboldalakat nem a Weboldal üzemelteti, ezért azok tartalmáért nem vállal felelősséget. A hivatkozott weboldalak minősítését Látogatóinkra bízzuk.

Jogi nyilatkozat

 • A Weboldal nem garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A Weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, Látogató által vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Látogatók saját felelősségükre használják a Weboldalt.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.