Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály

Rendeltetése

Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály

 

 

RENDELTETÉSE

Az iskolai- és tanfolyam rendszerű oktatást és képzést folytató, a szárazföldi haderőnem fegyvernemi szakmai felkészítését, illetve személyi utánpótlását képző szervezeti elem.

 

„ERŐS AKARAT MINDEN AKADÁLYT LEGYŐZ, ERŐS AKARAT CSAK ERŐS HITBŐL FAKAD”

Kinizsi Pál
https://mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/10/kinizsi-600x600.png
Kinizsi Pál

1432 - 1494

     Kaszás csillag messze-ragyog, messze néz,

Kinizsi Pál, az volt ám csak a vitéz!

Dicső nevét kilenc ország ismerte.

Mátyás király csak fiamnak nevezte.

/ Gárdonyi Géza: Kinizsi Pál /

 

A magyar történelem egyik legismertebb hadvezére. Olyan hős, aki kiváló hadvezéri képessége, rendkívüli, legendás ereje és sorozatos győzelmei révén napjainkra mondai alakká vált. Kinizsi élete során egyetlen csatát sem vesztett el, ami az egész világon ritkaság számba megy.

feladatai, szervezeti felépítés
FELADATAI

A honvéd altiszt-jelöltek/tanulók iskolarendszerű, valamint a hivatásos és a szerződéses állomány szervezett, felnőttképzés keretében folyó katonai szakképzése, továbbá a szerződéses legénységi állomány és az altisztek, illetve az MH honvédelmi alkalmazotti állományának tanfolyamrendszerű képzése

Az altisztjelöltek század-, szakaszkötelékbe szervezve katonai alegységként élnek és tanulnak, látnak el szolgálati feladatokat. Részt vesznek a helyőrség katonai vonatkozású rendezvényein, melyek hozzájárulnak a katonai szocializációjuk elmélyítéséhez. Rendelkezésükre áll az Akadémia közel 50.000 kötetes könyvtára, ingyenesen rendelkezésükre áll a WIFI hálózat elérése, a laktanya sportobjektumai (sportpályák, tornaterem, új- a kor követelményeinek megfelelően jól felszerelt modern kondicionáló terem, uszoda és szauna). Egészségügyi ellátásukat az MH Egészségügyi Központ állománya biztosítja.

Az Altiszti Akadémián eltöltött idő alatt elsajátítják a szakirányuknak megfelelő szakmai ismereteket, készségeket. A gyakorlati képzés ezen belül 3 hónapban a csapatoknál valósul meg, a leendő beosztásuknak megfelelően.

Vezető:

osztályvezető: Molnár Zsolt alezredes

Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály logója

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
 • Osztálytörzs
 • Szakmai Felkészítő Alosztály
 • Lövész Szakmai Felkészítő Alosztály
 • Ügyviteli Szakmai Felkészítő Alosztály
 • Műszaki Szakmai Felkészítő Alosztály
 • Logisztikai Szakmai Felkészítő Alosztály
 • Szerelő Oktatási Alosztály
 • Légvédelmi és Vegyivédelmi Oktatási Alosztály
 • Híradó és Speciális Felderítő Oktatási Alosztály
 • Műszerész és Katonai Informatikai Rendszerüzemeltető Oktatási Alosztály
 • Hallgatói Század
Története, szakirányok
TÖRTÉNETE

Jogelődünknek tekintjük a méltán nagyhírű 1924-ben megalakított Magyar Királyi Kinizsi Pál Honvéd Csapat-altisztképző Iskolát (Jutas).

Az évtizedek során, több névváltozáson és szervezeti átalakuláson ment keresztül az alakulat:

1924-1927: M. Kir. Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet
1927-1929: M. Kir. Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelőintézet
1934-1941: M. Kir. „Kinizsi Pál” Honvéd Csapataltisztképző Iskola
1941-1945: M. Kir. „Kinizsi Pál” Honvéd Tiszthelyettes Képző Iskola
1957-1966: 5 különböző iskola összesen 13 ágazattal
1967-1973: 11 különböző iskola összesen 18 ágazattal
1973-1981: 16 különböző iskola összesen 18 ágazattal
1981-1990: 13 különböző iskola összesen 16 ágazattal
1991-1996: 10 különböző iskola összesen 24 ágazattal
1996-2001: 3 különböző iskola összesen 30 ágazattal
2001-2003: MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2003-2004: MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2004-2005: MH Kinizsi Pál Tiszthelyettesképző Központ
2005-2012: MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola
2012-: MH Altiszti Akadémia – Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály

SZAKTERÜLETEK

A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály által oktatott szakmairányok, szakterületek jellemző tevékenységeinek, munkakörnyezetének rövid bemutatása:

A szakma alapadatai
1. Az ágazat megnevezése: Honvédelem
2. A szakma megnevezése: Honvéd altiszt
3. A szakma azonosító száma: 5 1031 11 04

 1. A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
 2. A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5
A szakma szakmairányai:
 • Híradó
 • Katonai informatikai rendszer-üzemeltető
 • Katonai pénzügyi
 • Műszerész, fegyverműszerész
 • Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész
 • Parancsnok, ABV védelmi
 • Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér
 • Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés
 • Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő
 • Szerelő, Műszakigép-szerelő
 • Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő
szakmai lehetőségek

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület leírásai:

A híradó altiszt ismeri a Magyar Honvédségben rendszeresített stacioner és tábori híradó és infokommunikációs eszközöket, azok rendszertechnikai paramétereit és alkalmazhatóságukat a csapatok vezetésében. Végzi a Magyar Honvédség hírrendszerén belül az analóg és digitális rendszerek (vezetékes, rádió/rádiórelé, mikrohullámú) összeköttetésének biztosítását, technikai kiszolgálását. Üzemelteti a híradó és infokommunikációs eszközöket, biztosítja a hírrendszer elemeihez történő csatlakozások lehetőségeit. Alkalmazza a Magyar Honvédség hírrendszerének információvédelemmel kapcsolatos feladatait a nemzeti és a NATO terminológia előírásai szerint. Szabályosan vezeti az állomásokmányokat, üzemeltetési dokumentumokat. Biztosítja a híradó technikai eszközök, eszközkomplexumok hadrafoghatóságát, eszközjavítási, hibaelhárítási feladatokat végez a szakbeosztásához szükséges szintig. Figyelemmel kíséri az infokommunikációs rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben.

(képek forrása: www.honvedelem.hu)

A katonai informatikai rendszer-üzemeltető elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat, közreműködik minden katonai feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és támogatásában. Összeállítja és konfigurálja a számítógépeket és perifériákat, ellenőrzi működésüket, karbantartja a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközöket. Helyi hálózatokat alakít ki, konfigurálja a hálózati elemeket, végzi az intranet, internet hálózatok elemeinek konfigurálását, valamint működteti azokat. Kidolgozza a katonai informatikai hálózatok üzemeltetési okmányait, dokumentálja és karbantartja az informatikai hálózatok adatait a Magyar Honvédségben alkalmazott hálózattervező szoftver segítségével. Végzi az informatikai hálózat rendszerszintű kialakítását, konfigurálását, programösszetevők telepítését. Helyi hálózat-felügyeleti tevékenységet folytat, hálózat-felügyeleti szoftvert kezel. Alkalmazza a Magyar Honvédségben használt operációs rendszer alapfokú biztonsági funkcióit, és konfigurálja azok beállításait. Betartja és betartatja a Magyar Honvédség és a NATO informatikai rendszereire vonatkozó szabályzókat.

A katonai pénzügyi ágazatra felvételt nyert honvéd altiszt-jelöltek a képzés végére civil, illetve katonai vonatkozású pénzügyi és számviteli ismereteket, munkafolyamatokat sajátítanak el. A szakmairányt elvégzettek a megszerzett elméleti és gyakorlati tudás birtokában alkalmasak belső kontroll rendszerek felhasználói szintű kezelésére, pénzügyi ellenőrzési, a gazdálkodás támogató feladatok végzésére. A pénzügyi szaktevékenység keretein belül a pénzforgalom kezelését, számlák és személyi járandóságok utalását hajtják végre integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazásával.

A szakmairányon belül széles körű lehetőségek állnak rendelkezésre közgazdasági, finanszírozási, ellenjegyző, személyi járandósági, költségvetési, nyugdíjmegállapító, nemzetközi pénzügyi, számviteli, vagy társadalombiztosítási altiszti beosztások ellátására.

A fegyverműszerész  szolgálati- és szakmai elöljárói intézkedések, a katonai szervezete éves Technikai Kiszolgálási Terve, illetve a műszak leírások-, üzemeltetési-, technikai kiszolgálási- és javítási szakutasítások technológiai műveleti előírásai szerint, önállóan vagy csoportban végzi a Magyar Honvédségben (a továbbiakban: MH) rendszeresített- és alkalmazásba vett szárazföldi általános fegyverzettechnikai eszközök- és harcanyagok (a továbbiakban: FVTE-ök és HAG-ok /vagy FVT-i hadfelszerelés) időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását (a továbbiakban: TK), valamint meghatározott szintű javítását, a hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Képes a szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladat végzésére, valamint alárendelt szakállománya vezetés-irányítására, közvetlen szolgálati- és szakmai elöljárói helyettesítésére, feladataik részbeni ellátására. Jellemző foglalkozások: lövészfegyver, löveg-, optikai eszköz- valamint FVT-i HAG javítóraj technikus altiszt, rajparancsnok helyettes.A páncéltörő rakétaműszerész a rakétajavító raj, technikus altiszt és Rakétajavító raj, rajparancsnok helyettes a technikai kiszolgálási- és javítási szakutasításokban foglalt technológiai műveleti utasítások alapján végzi a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazásba vett irányítható páncéltörő rakétatechnikai eszközök tervszerű karbantartását, időszakos- és üzemeltetési norma szerinti technikai kiszolgálását, valamint szükséges szintű javítását, a folyamatos, előírt szintű hadrafoghatóság biztosítása érdekében. Rakéta éleslövészetek fegyverzettechnikai biztosítását végzi. A szakmájával betölthető beosztásokban szakfeladatok önálló végrehajtásán felül vezeti az alárendelt szakállomány szakmai munkavégzését.Az ABV védelmi altiszt ismeri a szakharcászat alapelveit, az ABV védelmi alegységek szervezetét, rendeltetését, alkalmazásuk alapelveit a különböző harctevékenységi fajták során. Tisztában van a mérgező harcanyagok jellemző tulajdonságaival, az egyéni és a kollektív ABV védelem alapjaival. Képes az ATP-45 előírásai alapján manuális értékelő feladatok végrehajtására. Rendeltetésszerűen használja, működteti a Magyar Honvédségben rendszeresített ABV védelmi technikai eszközöket, műszereket és anyagokat. Tisztában van az ABV védelmi támogatás és anyagi technikai biztosítás alapelveivel. Vezeti a raj szintű kiképzési foglalkozásokat. Tisztában van a munkavédelmi, biztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi rendszabályokkal. Vezeti és szervezi az irányítása alatt lévő raj szaktevékenységét. Vezeti a beosztásához kapcsolódó okmányokat. A parancsnokától kapott ABV védelmi szakfeladatot megérti és a rábízott kisalegység tagjai számára ennek alapján meghatározza a feladatot. Szükség esetén együttműködik más fegyvernemekkel, szakalegységekkel. Használja a munkája során szükséges szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat. Alapszinten képes angolul kommunikálni és használja az irodatechnikai szoftvereket és eligazodik a NATO, EU struktúrában.

A légvédelmi rakéta és tüzér végzettségű altiszt a  műveleti terveknek és technikai leírásoknak megfelelően telepíti, álcázza és harci munkát végez a rendszeresített haditechnikai eszközével. Felderíti, kategorizálja és elvégzi a légi támadóeszközök azonosítását. Elöljárói parancsra éles légvédelmi rakétát indít. Folyamatosan képezi magát, illetve kis-, fegyvernemi és szakalegysége katonáit elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történő részvétellel, foglalkozások levezetésével. Végrehajtja elöljárói parancsait és feladatot szab beosztottjai számára, melynek végrehajtásához biztosítja a szükséges feltételeket. Ellenőrzi, értékeli, javítja beosztottjai tevékenységét. Ismeri és alkalmazza a NATO elvek szerinti légvédelmi rakéta harc sikeres megvívásához szükséges irányelveket. Betartja és betartatja a vonatkozó biztonsági rendszabályokat, munka-, környezet- és tűzvédelmi szabályokat, illetve titokvédelmi előírásokat.Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés szakmairányon végzettek az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában elektronikai hadviselési (elektronikai megfigyelés, elektronikai zavarás) feladatokat végez. Az elektronikai megfigyelés és a más forrásból származó információk alapján elektronikai zavarási feladatot (programozás, valós zavarás) hajt végre. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat beviszi az alkalmazott adatbázisokba. A meghatározott formában és tartalommal jelentést készít és továbbítja azokat.

Tervezi és szervezi a rendszeresített elektronikai hadviselési és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.

Speciális felderítő, Rádióelektronikai felderítő szakmairányon végzettek az elektromágneses spektrumban üzemelő kommunikációs és nem-kommunikációs rendszerek vonatkozásában rádióelektronikai felderítést végez. Ezen belül végrehajtja a kommunikációs
felderítés felfedési, lehallgatási, előzetes analizálási és iránymérési feladatait, illetve a nemkommunikációs felderítés felfedési, ellenőrzési és előzetes analizálási feladatait. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer elemeit. A felfedett adatokat rögzíti az alkalmazott adatbázisokban és elemzéseket végez. Az elemzés eredménye alapján jelentéseket készít és továbbítja azokat. Tervezi és szervezi a rendszeresített rádiófelderítő és infokommunikációs eszközök karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést.


Műszakigép-szerelő altiszt olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot.

Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített műszaki-technikai eszközöket. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.

(képek forrása: www.honvedelem.hu és az alakulat archívuma)

Páncélos- és gépjárműszerelő altiszt olvassa és értelmezi az egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat. Ismeri és feladat végrehajtás közben alkalmazza a Magyar Honvédség (MH) munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályzóit, szelektíven gyűjti és biztonságosan tárolja a keletkezett veszélyes hulladékot.

Ismeri a munkája során használt fémek tulajdonságait és önállóan alkalmazza az oldható és nem oldható gépipari kötések technológiai folyamatát, illetve törekszik a gépelemek, valamint a MH-ban rendszeresített hajtó-, kenő-, tömítő- és üzemanyagok rendeltetésszerű használatára. Egyszerű hidraulikus és pneumatikus egységek vizsgálatát végzi. Kezeli és a tervszerű fenntartási rendszer alapján üzemben tartja a MH-ban rendszeresített gépjármű- és kerekes harcjármű-technikai eszközöket, valamint harckocsikat. Alkalmazza az igénybevétel rendjét, szabályait, valamint a tárgyi és személyi feltételeit. Vezeti a technikai eszközök igénybevételi okmányait. Ismeri a MH eszköz és anyagellátási rendszerét. A műszaki dokumentációk és a diagnosztikai eszközök eredményei alapján megtervezi a technikai eszközök javítási folyamatát.

section-ad4a6a6

Az Oktatási Osztály által folytatott egyéb tanfolyamok

 • Altiszti szakmai alap tanfolyamok végrehajtása duális képzés formájában (harckocsizó, tüzér, felderítő, lokátorműszerész);
 • Altiszti szakmai alap tanfolyamok végrehajtása duális képzés formájában (lövész);

Célja: a Magyar Honvédség számára olyan kisalegység parancsnokok felkészítése, akik a tanfolyam elvégzését követően képesek alegységük - a raj, szakasz keretein belül - napi életének, kiképzésének, valamint harcvezetésének tervezésére, szervezésre és irányítására. Az alegységük harcát támogató és harckiszolgáló rendszereket, illetve a szakalegységeket és azok képességeit, azokkal az együttműködés lehetőségeit és követelményeit ismerik és alkalmazzák.

Olyan katonai vezetők nevelése, akik a rájuk bízott alegység katonáit motiválják, róluk minden oldalúan gondoskodnak, őket példamutatással nevelik és vezetik. A napi élet, a kiképzés, illetve az alaprendeltetésből adódó feladataik feltételeiről gondoskodnak. Emellett az alegység rendszeresített fegyverzeti és haditechnikai eszközeit, illetve azok egyéni és kötelékben való alkalmazását ismerik, szervezik, vezetik, illetve a katonákat azok alkalmazására felkészítik.

 • Ügyviteli alap- illetve titkos ügykezelői tanfolyamok;
 • Műszaki gépkezelői tanfolyamok;
 • Raktárvezetői, raktárosi szaktanfolyamok;
 • Haditechnikai szaktanfolyamok;
 • Együttműködés az altiszti szakmai alap tanfolyamokat végrehajtó katonai szervezetekkel. Duális képzés formájában oktatási feladatok ellátása.

 

(Az át- és továbbképző, valamint szakmai- és céltanfolyamokról részletesen, IDE kattintva olvashatnak.)

tü4
tü1
tü2
{"visible_panels":"7","width":"900","height":"600","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.